Ochrana osobních údajů

Informační oznámení o zpracování osobních údajů pro obchodní partnery

Stavebniny Nováková, s.r.o.

Poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a dalšími právnímu předpisy na ochranu osobních údajů („GDPR“)

Správce Vašich osobních údajů je společnost Stavebniny Nováková, s.r.o., IČ: 26820293, se sídlem Vyšní Lhoty čp. 288, 739 51 Dobrá, zapsaná v OR, vedeného KS v Ostravě, odd. C, vložka 25797 (dále jako správce).

Kontaktní údajů správce: www.stavebniny-novakova.cz       e-mail: stefkova@stavebniny-novakova.cz

Rozsah zpracování osobních údajů: Správce zpracovává osobní údaje bez souhlasu obchodního partnera jako subjektu údajů v rozsahu: i)  identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení/firma, datum narození, bydliště/sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, IČ a DIČ) ii) údaje vyplývající ze smluvního vztahu (historie objednávek, konto pronajatých obalů, aj.) Správce nezpracovává žádné osobní údaje na základě souhlasu obchodního partnera.
Účel a způsob zpracování osobních údajů Správce může bez souhlasu obchodního partnera jako subjektu údajů zpracovávat výše uvedené osobní údaje k následujícím účelům: i) plnění obchodních smluv a vztahů, ii) plnění právních povinností souvisejících s předmětem podnikání Správce, iii) ochrana práv a oprávněných zájmů Správce (zejména majetkových práv Správce), iv) CRM (systém řízení komunikace se zákazníkem).
Následky neposkytnutí osobních údajů Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných osobních údajů však znemožňuje identifikaci obchodního partnera jako smluvní strany, a tedy i uzavření kupní smlouvy a slevových karet.
Třetí strany, kterým mohou být vaše osobní údaje poskytovány Osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám v souvislosti s plněním právních povinností, na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv a oprávněných zájmů Správce. Osobní údaje mohou být poskytovány rovněž zpracovatelům, kteří pro Správce vykonávají dílčí činnost zpracování osobních údajů, zejména v oblasti IT. Hlavním zpracovatelem je Stavebniny Nováková, s. r. o.
Doba zpracování osobních údajů Osobní údaje jsou Správcem zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu, dále se řídí zákonem o archivnictví a účetnictví. Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění právních povinností jsou zpracovány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem.
Jaké máte práva a jak je uplatnit?
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména následující práva:
Právo na přístup. Kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude Správce zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení, zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
Právo na opravu. Kdykoliv můžete požádat Správce o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz. Správce musí vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistuje žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování. Dokud Správce nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musí omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto může mít pouze uloženy a případně je může použít pouze z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo vznést námitku. Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které Správce zpracovává z důvodu oprávněného zájmu.
Právo podat stížnost u dozorného úřadu: Máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud nedomníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno nařízení GDPR.
Jakoukoliv žádost či jakýkoliv podnět související se zpracováním osobních údajů či uplatněním práv obchodního partnera lze zaslat písemně na adresu Správce či elektronicky na adresu stefkova@stavebniny-novakova.cz.
Zabezpečení osobních údajů Správce přijal organizačně-technická opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu zpracování osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré osoby, kterés osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Závěrečné ustanovení Toto informační oznámení nabývá účinnost 25. 5. 2018. Informační oznámení je umístěno na
www.stavebniny-novakova.cz.

Ve Vyšních Lhotech dne 25. 5. 2018                                                                                                                                     Stavebniny Nováková s. r. o.